Hyppää sisältöön

Uuden luontotiedon hyödyntäminen

Karttatarkasteluissa peilataan voimassa olevien maakuntakaavojen kaavamerkintöjä ja tuoreiden selvitysten tuloksia toisiinsa.

Pirkanmaan liitto ja Pirkanmaan ELY-keskus tilasivat Suomen ympäristökeskukselta selvityksen luontotyyppien ja lajien alueellisen tilan selvittämiseksi Pirkanmaalla.

Vuonna 2021 valmistuneessa Pirkanmaan uhanalaiset lajit ja luontotyypit -selvityksessä (Kontula ym. 2021) tarkastellaan kattavasti Pirkanmaan luonnon tilaa. Raportissa käsitellään Pirkanmaan vastuulajeja ja -luontotyyppejä sekä niiden uhkatekijöitä ja toimenpidetarpeita. Selvityksessä on hyödynnetty monipuolisesti erilaisia paikkatietoaineistoja ja raportteja sekä asiantuntijoiden tietämystä.

Pirkanmaan uhanalaiset lajit ja luontotyypit -selvitystä on hyödynnetty vuonna 2022 valmistuneessa Pirkanmaan alueellisessa monimuotoisuusohjelmassa vuosille 2022–2030 (Pirkanmaan LUMO). Pirkanmaan LUMO on Suomen ensimmäinen maakunnallinen monimuotoisuusohjelma.

Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan valmistelussa uutta luontotietoa sovelletaan karttatarkasteluissa, joissa peilataan voimassa olevien maakuntakaavojen kaavamerkintöjä ja tuoreiden selvitysten tuloksia toisiinsa. Selvityksessä tarkistetaan esimerkiksi, miten hyvin luonnonsuojelualueet ja maakunnan viherrakennetta tukevat kaavamerkinnät turvaavat uhanalaisten lajien ja luontotyyppien esiintymiä. Tarkoituksena on niin ikään tutkia ovatko maakuntakaavamerkinnät ja uusi luontotieto ristiriidassa keskenään.

Lue lisää:

Pirkanmaan uhanalaiset lajit ja luontotyypit -selvitys

Pirkanmaan alueellinen monimuotoisuusohjelma vuosille 2022–2030