Hyppää sisältöön

Uuden luontotiedon hyödyntäminen

Vaihemaakuntakaavan elonkirjo-teemassa on uuden luontotiedon osalta hyödynnetty kahta keskeistä selvitystä sekä niihin perustuvia jatkotarkasteluita luonnon monimuotoisuudelle tärkeistä alueista.

Pirkanmaan uhanalaiset lajit ja luontotyypit

Pirkanmaan liitto ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat tilanneet Suomen ympäristökeskukselta selvityksen luontotyyppien ja lajien alueellisen tilan selvittämiseksi Pirkanmaalla. Vuonna 2021 valmistuneessa Pirkanmaan uhanalaiset lajit ja luontotyypit -selvityksessä tarkastellaan kattavasti Pirkanmaan luonnon tilaa. Raportissa käsitellään Pirkanmaan vastuulajeja ja -luontotyyppejä sekä niiden uhkatekijöitä ja toimenpidetarpeita. Selvitystä on hyödynnetty vaihemaakuntakaavatyön lisäksi Pirkanmaan monimuotoisuusohjelmassa vuosille 2022–2030.

Pirkanmaan liitossa on aiheesta tehty jatkoselvitys, jossa tunnistettiin uhanalaisten lajien ja luontotyyppien keskittymiä. Tässä selvityksessä tarkasteltiin myös, miten voimassa olevat maakuntakaavamerkinnät turvaavat uhanalaisten lajien ja luontotyyppien keskittymiä, ja mitä mahdollisia ristiriitoja kaavamerkintöjen ja keskittymien välillä on. Keskittymien sijaintia selvitettiin myös suhteessa luonnonsuojelualueisiin ja suojeluohjelma-alueisiin.

Monimuotoisuudelle tärkeät metsäalueet

Vaihemaakuntakaavan elonkirjo-teemassa on tarkasteltu lisäksi luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä metsäalueita. Tarkastelun lähtökohtana ovat Suomen ympäristökeskuksen (Syke) vuonna 2018 valmistuneen Monimuotoisuudelle tärkeät metsäalueet Suomessa - Puustoisten elinympäristöjen monimuotoisuusarvojen Zonation -analyysien tulokset.

Pirkanmaan liitossa tehdyssä jatkoselvityksessä Syken valtakunnallisista Zonation-analyysituloksista tunnistettiin maakunnan alueella sijaitsevia laajoja ja yhtenäisiä metsäalueita. Alueet tunnistettiin sekä niiden sisältämän monimuotoisuuden arvoluokan, metsäalueiden yhtenäisyyden sekä pinta-alan perusteella. Pirkanmaan liitossa tehdyssä selvityksessä tarkastettiin, miten nykyiset maakuntakaavamerkinnät turvaavat monimuotoisuuden kannalta tärkeiksi tunnistettuja metsäalueita, ja miten metsäalueet sijoittuvat suhteessa luonnonsuojelualueisiin ja valtakunnallisiin luonnonsuojeluohjelma-alueisiin. Selvityksen tuloksia on hyödynnetty vaihemaakuntakaavan valmistelussa yhdessä Pirkanmaan uhanalaisten lajien ja luontotyyppien keskittymät -selvitysaineiston kanssa.

Lue lisää:

Pirkanmaan uhanalaiset lajit ja luontotyypit -selvitys

Selvitys Pirkanmaan uhanalaisten lajien ja luontotyyppien keskittymistä. (Pirkanmaan liitto, 2023)

Monimuotoisuudelle tärkeät metsäalueet 2018 (Zonation)

Selvitys monimuotoisuudelle tärkeistä metsäalueista Pirkanmaalla. (Pirkanmaan liitto, 2023)

Pirkanmaan alueellinen monimuotoisuusohjelma vuosille 2022–2030

Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018 : Luontotyyppien punainen kirja. Osa 1: Tulokset ja arvioinnin perusteet 

Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019 

Kohdekortit luontoarvoja osoittavista kaavamerkinnöistä – Pirkanmaan elonkirjon ja energian vaihemaakuntakaava